e-comt tràmits on line

COMG

Informació sobre el Col·legi

 

El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG), institució fundada el 1894, és la corporació centenària sorgida i consolidada per a defensar els interessos col·lectius de la professió mèdica i, alhora, vetllar per a la pràctica de la Medicina i oferir la millor sanitat a la societat a la qual el metge serveix.

 

En aquests més de cent anys, l'organització ha lluitat en defensa d'aquests objectius, mantenint una constant vigilància dels principis ètics i professionals però, també, adaptant el seu Codi Deontològic Professional als canvis sanitaris i socials que al llarg d'aquest segle han transformat el nostre país.

 

Conscient del seu paper en el desenvolupament de la professió mèdica, el COMG, ha volgut refermar la seva posició institucional mantenint-se al costat del metge en la seva evolució professional i personal. Amb aquesta voluntat, en els darrers anys, ha multiplicat els recursos de la institució i ha diversificat les seves actuacions amb aquest ànim de servei col·legiat. En aquesta línia s'emmarquen el servei de responsabilitat civil, l'assessorament jurídic, fiscal i laboral, i la corredoria d'assegurances.

 

Però tot i reforçar aquest corporativisme, mai, el COMG ha estat tant immers com ara en la societat de la qual forma part. És conscient que els metges i metgesses tenen cura de la salut d'una població cada cop més dinàmica. En aquest sentit, també fomenta el diàleg i l'intercanvi d'opinions entre els diferents sectors de la societat civil.

 

La col·legiació és obligatòria per a tots els metges i metgesses que volen exercir la pràctica de la Medicina pública i privada a l'àmbit territorial de la província de Girona. El COMG és l'organisme encarregat d'actualitzar el cens col·legial i de vetllar per la bona praxis i la independència de criteri mèdic en l'exercici professional d'acord amb les normes deontològiques vigents.

 

El COMG és una Corporació de Dret Públic, de caràcter professional d'estructura i funcionament democràtic, reconeguda i recolzada per la Constitució i per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Es regeix pels seus propis Estatuts, d'acord amb la Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; inscrits al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya. El seu finançament obeeix, exclusivament, als ingressos propis derivats de les quotes de col·legiació i dels serveis corporatius que ve promovent per al col·lectiu mèdic.

 

Als efectes del que preveu l'article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer de Col·legis Professionals, afegit per l'article 5.11 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de lliure prestació de serveis, es publica anualment (Mèmoria 2011) la Memòria corresponent a cada exercici.


 
© 2012 Col·legi Oficial de Metges de Girona Web realitzada per MediTecnologia