e-comt tràmits on line

COMG

Informació i Convocatòries de l’Assemblea de Compromissaris

 

Article 9
L'Assemblea General és l'òrgan sobirà del Col·legi. Tots els col·legiats incorporats de ple dret al Col·legi hi tenen veu i vot. S'exceptuen els casos d'estar afectats
per una resolució, que comporti la suspensió o limitació d'aquesta activitat col·legial.

 

Article 10
Corresponen a la junta o assemblea general les funcions següents:

a) Aprovar i modificar els estatuts del col·legi

b) Elegir els membres de l'òrgan de govern de la manera que estableix l'art. 51 de la Llei de Col·legis Professionals i decidir-ne la destitució.

c) Aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern, el pressupost, els comptes anuals i les quotes col·legials.

d) Acordar la fusió, la segregació o la dissolució del col·legi professional.

e) Aprovar i modificar el reglament de règim interior.

f) Resoldre sobre qualsevol qüestió que li atribueixin les lleis, els reglaments o els estatuts o que no sigui reservada a l'òrgan de govern.

g) Aprovar i modificar les normes de deontologia professional quan no sigui competència del consell de col·legis professionals o quan aquest no existeixi.


Article 11
Les assemblees generals podran ser ordinàries i extraordinàries.

 

Article 12
L'Assemblea General Ordinària es reunirà com a mínim una vegada a l'any, preferentment dins del primer semestre per a l'estudi i aprovació, si s'escau, dels assumptes de la seva competència, havent de figurar obligatoriament en l'ordre del dia allò que es contempla a l'article 10

 

Tots els documents sotmesos a aprovació hauran d'estar a disposició dels col·legiats amb una antelació mínima de 10 dies.

 

Article 13
Les assemblees generals ordinàries hauran de convocar-se amb l'anticipació mínima de 10 dies. La convocatòria l'efectuarà el president o, en cas d'absència
d'aquest, la persona que el substitueixi i amb l'acord previ de la Junta de Govern.

 

Article 14
La convocatòria contindrà, a més del lloc, la data i l'hora de la reunió, en primera i segona convocatòria i l'ordre del dia. Perquè l'Assemblea sigui vàlida en segona convocatòria hauran de transcórrer, al menys, 30 minuts des de la primera, i quedant vàlidament constituïda amb els col·legiats assistents.

 

Llevat que la llei estableixi una altra cosa, la convocatòria per a les assemblees generals ordinàries es farà mitjançant la col·locació d'aquesta al tauler d'anuncis i en la pàgina web del Col·legi i es notificarà també a tots els col·legiats amb comunicació dirigida a la seva persona mitjançant correu ordinari o per mitjans informàtics o telemàtics.

 

Article 15
L'Assemblea serà presidida pel que ostenti el càrrec de president, i actuarà de fedatari i secretari el que ho sigui de la Junta de Govern.

Quan, per absència o dimissió, no poguessin cobrir-se les funcions de president o secretari ni sigui possible cobrir-les per l'ordre regular de successió o
substitució, s'elegiran aquests en començar l'Assemblea i solament per aquella reunió. 
© 2012 Col·legi Oficial de Metges de Girona Web realitzada per MediTecnologia