e-comt tràmits on line

COMG

Altes col·legiació - Nova incorporació

Llicenciats/ des paisos no comunitaris

 


Informació:

 

Documentació necessària:

  • Credencial d’Homologació del Títol de Llicenciat/da en Medicina (original i fotocòpia). Document expedit per el Ministerio de Ciencia e Innovación.
  • Títol de Llicenciat/da en Medicina (original i fotocòpia).
  • N.I.E i autorització de residència i treball. En cas que de no tenir-lo o que s’estigui tramitant, la col·legiació serà “SENSE EXERCICI” fins el moment en què es presentin els permisos esmentats a les oficines del COMG. Aquesta col·legiació “sense exercici” no eximeix de la obligatorietat del pagament de les quotes col·legials.
  • Passaport (original i fotocòpia).
  • Dues fotografies tipus carnet.
  • Documentació acreditativa de domicili particular, professional i de correspondència. És imprescindible que el domicili professional estigui ubicat a la província de Girona. S'ha de designar també quin dels domicilis declarats han d'aparèixer al Registre públic de metges.
  • Un certificat emès per les autoritats competents del país on últimament ha treballat, que garanteixi que esta legalment titulat per la pràctica de la medicina i que no ha estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa des de la data d’expedició.
  • Si procedeix d'un altre col·legi del Estat Espanyol, necessitarà el certificat del col·legi de procedència. Aquest certificat caduca passats tres mesos de la data d’expedició.
  • Domiciliació bancària: és imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es deriven de la col·legiació.


 
© 2012 Col·legi Oficial de Metges de Girona Web realitzada per MediTecnologia